Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Amersfoortse Lawn Tennisclub ‘Amersfoort’, gevestigd aan de Mr. Th. Heemskerklaan 32 (3818 KL) Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31018835, hierna te noemen: 'de Vereniging'.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@altatennis.nl.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens

In onderstaande tabel kunt u eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en met wie we deze persoonsgegevens eventueel delen.

Doel Welke persoons-gegevens Grondslag Bewaartermijn Derde Ontvangers
Onderzoeken of u lid kunt worden en de uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst.
 • Roepnaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IBAN
 • Lidnummer
 • Pasfoto
 • Bondsnummer
 • Speelsterkte
 • Diploma’s: EHBO, BHV/IVA
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt bewaren we de gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd binnen zes maanden.

NVT

Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Lidnummer
 • Bondsnummer
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomsten tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar (wettelijke verplichting).
 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
 • AllUnited B.V.
 • KNLTB
 • TAK
Versturen digitale berichten
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Speelsterkte
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.
 • E-marketingtools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Toestemming  

NVT

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is.
 • Andere verenigingen
 • Sponsoren
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren.
 • Cookies
 • IP-gegevens
In sommige gevallen toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden geanonimiseerd.
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren (zoals locatie en andere instellingen) worden onthouden. We kunnen daarnaast dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Wij plaatsen op dit moment alleen technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies. Daar is geen toestemming voor nodig.

Wilt u geen cookies meer? Dat kunt u eenvoudig zelf regelen door uw internetinstellingen te wijzigen in uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Het beheer van de ledenadministratie hebben wij uitbesteed aan een derde partij, AllUnited B.V.. Wij hebben met deze leverancier een verwerkersovereenkomst gesloten waarin wij hebben afgesproken  dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot haar werkzaamheden voor ons.

 

Sociale netwerken

Op de website van ALTA zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook Inc., Twitter van Twitter Inc. en YouTube van YouTube LLC ("sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. ALTA heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacyverklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die via deze cookies worden verwerkt. De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. ALTA is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.
Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Dit geldt niet wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen via secretaris@altatennis.nl.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

ALTA, juli 2018