Zondag 25 maart
World Tour en familietoernooi
Bardienst 08:30 - 12:30
08:30 – 12:30
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Maandag 2 april
World tour en Maandagavondtoss
Bardienst 08:30 - 12:30
08:30 – 12:30
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Dinsdag 3 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 4 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 5 april
Donderdagochtend competitie en 8&9 competitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Vrijdag 6 april
Vrijdagcompetitie en All stars
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 19:00 - 21:00
19:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 7 april
Zaterdagcompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zondag 8 april
Zondag landelijke competitie
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Maandag 9 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 10 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 11 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 12 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Vrijdag 13 april
Vrijdagcompetitie, Dames lente toernooi en Allstars
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 19:00 - 21:00
19:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 14 april
Zaterdagcompetitie
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zondag 15 april
Zondag competitie en groen jeugd
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Maandag 16 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 17 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 18 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 19 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Vrijdag 20 april
Vrijdag competitie en Allstars
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 19:00 - 21:00
19:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 21 april
Zaterdag competitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zondag 22 april
Zondag competitie en groen jeugd
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Maandag 23 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 24 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 25 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 26 april
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Vrijdag 27 april
Koningsdag
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Zaterdag 28 april
JRT* Alta open jeugdtournooi
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zondag 29 april
JRT* Alta open jeugdtournooi
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Maandag 30 april
JRT* Alta open jeugdtournooi
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 1 mei
JRT* Alta open jeugdtournooi
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 2 mei
JRT* Alta open jeugdtournooi
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 3 mei
JRT* Alta open jeugdtournooi
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 4 mei
JRT* Alta open jeugdtournooi
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 5 mei
Zaterdag competitie
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zondag 6 mei
Zondag competitie en groen jeugd
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Maandag 7 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 8 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 9 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 10 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Vrijdag 11 mei
Vrijdag competitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zaterdag 12 mei
Zaterdag competitie
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zondag 13 mei
Zondag competitie en groen jeugd
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Maandag 14 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 15 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 16 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Donderdag 17 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Vrijdag 18 mei
Vrijdag competitie en Allstars
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 19:00 - 21:00
19:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 19 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zondag 20 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Maandag 21 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 22 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 23 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Donderdag 24 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Vrijdag 25 mei
Vrijdag competitie en Allstars
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 19:00 - 21:00
19:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 26 mei
Zaterdag competitie
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zondag 27 mei
Zondag competitie en groen jeugd
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Maandag 28 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 29 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 30 mei
Eredivisie thuis
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Bardienst geblokt
08:00 – 23:59
Donderdag 31 mei
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Vrijdag 1 juni
Vrijdag competitie en Allstars
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 19:00 - 21:00
19:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 2 juni
Zaterdag competitie
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zondag 3 juni
Eredivisie thuis
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Maandag 4 juni
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 5 juni
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 6 juni
Damestoss en zomeravondcompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 7 juni
Eredivisie thuis
Bardienst geblokt
08:00 – 23:59
Vrijdag 8 juni
All stars
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 9 juni
Allstars finale
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zondag 10 juni
Bardienst 08:30 - 12:30
08:30 – 12:30
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Maandag 11 juni
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 12 juni
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 13 juni
Minimiddag en zomeravondcompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 14 juni
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 15 juni
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zaterdag 16 juni
Alta Open
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Zondag 17 juni
Alta Open
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Maandag 18 juni
Alta Open
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Invaller 18:00 - 23:59
18:00 – 23:59
Dinsdag 19 juni
Alta open
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Invaller 18:00 - 23:59
18:00 – 23:59
Woensdag 20 juni
Alta Open
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Invaller 18:00 - 23:59
18:00 – 23:59
Donderdag 21 juni
Alta Open
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Invaller 18:00 - 23:59
18:00 – 23:59
Vrijdag 22 juni
Alta Open
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 19:00
17:00 – 19:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Bardienst geblokt
08:00 – 23:59
Zaterdag 23 juni
Alta Open
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Zondag 24 juni
Alta Open
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Maandag 25 juni
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 26 juni
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 27 juni
Zomeravondcompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 28 juni
Geen bardienst van 13:00 - 15:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 29 juni
Geen bardienst van 13:00 - 15:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zaterdag 30 juni
Jeugd clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Zondag 1 juli
Jeugd clubkampioenschappen en World Tour
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Maandag 2 juli
Jeugd clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 3 juli
Jeugd clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 4 juli
Jeugd clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Donderdag 5 juli
Jeugd clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Vrijdag 6 juli
Jeugd clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zaterdag 7 juli
Jeugd clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Zondag 8 juli
Jeugd clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Maandag 9 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 10 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 11 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 12 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 17:00 - 19:00
17:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 13 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 17:00 - 19:00
17:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zaterdag 14 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Zondag 15 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Maandag 16 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 17 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 18 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 19 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 20 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zaterdag 21 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Zondag 22 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Maandag 23 juli
JRT *** Alta
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 24 juli
JRT *** Alta
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 25 juli
JRT *** Alta
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 26 juli
JRT *** Alta
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 27 juli
JRT *** Alta
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zaterdag 28 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Zondag 29 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Maandag 30 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 31 juli
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 1 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 2 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 3 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zaterdag 4 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Zondag 5 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Maandag 6 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 7 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 8 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 9 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 10 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zaterdag 11 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Zondag 12 augustus
Alta 50+ open toernooi
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Maandag 13 augustus
Alta 50+ open toernooi
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Invaller 18:00 - 23:59
18:00 – 23:59
Dinsdag 14 augustus
Alta 50+ open toernooi
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Invaller 18:00 - 23:59
18:00 – 23:59
Woensdag 15 augustus
Alta 50+ open toernooi
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Invaller 18:00 - 23:59
18:00 – 23:59
Donderdag 16 augustus
Alta 50+ open toernooi
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Invaller 18:00 - 23:59
18:00 – 23:59
Vrijdag 17 augustus
Alta 50+ open toernooi
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Invaller 18:00 - 23:59
18:00 – 23:59
Zaterdag 18 augustus
Alta 50+ open toernooi
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Invaller 18:00 - 23:59
18:00 – 23:59
Maandag 20 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 21 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 22 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 23 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 24 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zaterdag 25 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Zondag 26 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Maandag 27 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 28 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 29 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 30 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 17:00 - 19:00
17:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 31 augustus
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Zaterdag 1 september
Clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Zondag 2 september
Clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Maandag 3 september
Clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Dinsdag 4 september
Clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Woensdag 5 september
Clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Donderdag 6 september
Clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Vrijdag 7 september
Clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 8 september
Clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Zondag 9 september
Clubkampioenschappen
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Maandag 10 september
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 11 september
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 12 september
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 13 september
Najaarscompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Vrijdag 14 september
Najaarscompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 15 september
Najaarscompetitie en Gent's day
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zondag 16 september
Najaarscompetitie, World tour en Allstars - The revenge
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Maandag 17 september
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 18 september
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 19 september
Najaarstoernooi Dames
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 20 september
Najaarscompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Vrijdag 21 september
Najaarscompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 22 september
Najaarscompetitie en Vrienden van ALTA tournooi
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zondag 23 september
Najaarscompetitie en World tour
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 17:00 - 21:00
17:00 – 21:00
Maandag 24 september
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 25 september
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 26 september
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 27 september
Najaarscompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Vrijdag 28 september
Najaarscompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 16:00 - 20:00
16:00 – 20:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 29 september
Najaarscompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Zondag 30 september
Najaarscompetitie en World tour
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Maandag 1 oktober
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 2 oktober
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 3 oktober
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 4 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 5 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 6 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Zondag 7 oktober
Najaarscompetitie en World tour
Bardienst 8:00 - 12:00
08:00 – 12:00
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Maandag 8 oktober
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 9 oktober
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 10 oktober
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 11 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 12 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 13 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Zondag 14 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 08:30 - 12:30
08:30 – 12:30
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Maandag 15 oktober
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 16 oktober
Damesbridgedrive
Bardienst 13:00 - 15:00
13:00 – 15:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 17 oktober
Bridge avond
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 18 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 19 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 20 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Zondag 21 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 08:30 - 12:30
08:30 – 12:30
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Maandag 22 oktober
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 23 oktober
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Woensdag 24 oktober
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 25 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 26 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Bardienst 20:00 - 23:59
20:00 – 23:59
Zaterdag 27 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 9:00 - 13:00
09:00 – 13:00
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Zondag 28 oktober
Najaarscompetitie
Bardienst 08:30 - 12:30
08:30 – 12:30
Bardienst 10:00 - 14:00
10:00 – 14:00
Bardienst 14:00 - 18:00
14:00 – 18:00
Bardienst 15:00 - 19:00
15:00 – 19:00
Maandag 29 oktober
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Dinsdag 30 oktober
Damesbridgedrive
Bardienst 13:00 - 17:00
13:00 – 17:00
Bardienst 17:00 - 19:00
17:00 – 19:00
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Donderdag 1 november
Bardienst 19:00 - 23:00
19:00 – 23:00
Vrijdag 2 november
Bardienst geblokt avond
18:00 – 23:59
Zondag 18 november
Familie Pepernoten Tournooi
Bardienst 12:00 - 16:00
12:00 – 16:00